Maven Repository Group: org.jboss. Here is the list of available org jboss Maven Dependencies.
ArtifactId Latest Version Updated Type
jboss-ejb-client 4.0.30.Final 09 February 2020 01:34:56 jar
jandex 2.1.2.Final 23 November 2019 02:58:27 bundle
jboss-vfs 3.2.15.Final 12 November 2019 15:03:26 jar
jboss-parent 36 18 September 2019 20:15:56 pom
jdk-misc 3.Final 29 March 2019 18:53:24 jar
jboss-parent-mr-jar 32 28 February 2019 02:08:38 pom
jboss-dmr 1.5.0.Final 14 February 2018 05:16:01 jar
jboss-remote-naming 2.0.5.Final 17 August 2017 19:06:58 jar
tck-spec-mapper 1.0.0.Alpha2 19 April 2017 12:00:44 jar
jboss-transaction-spi 7.6.0.Final 04 April 2017 15:22:53 jar
staxmapper 1.3.0.Final 19 October 2016 01:49:54 jar
jboss-common-core 2.5.0.Final 28 April 2015 15:56:08 jar
jboss-mdr 2.2.0.SP1 18 March 2011 16:42:45 jar
jboss-reflect 2.2.1.SP1 18 March 2011 16:16:37 jar
jbossxb 2.0.3.GA 15 December 2010 21:34:02 jar
javassist 3.7.1.GA 10 March 2008 20:41:29 jar
org jboss