Name Transferwise Tasks Executor
Description Transferwise Tasks Executor - Fire and forget until Alert.
Url https://github.com/transferwise/tw-tasks-executor
Maven Repository for artifact : tw-tasks-executor (com.transferwise.tasks)
Latest Version Updated Type