Name KumuluzEE JTA Narayana
Description KumuluzEE JTA component implemented by Narayana
Url
Maven Repository for artifact : kumuluzee-jta-narayana (com.kumuluz.ee)
Latest Version Updated Type